Välkommen till Fyrtillsyn Gotland!

Gotlands fyrar utgör en viktig del av öns maritima kulturarv. En handfull mindre så kallade farledsfyrar runt ön har av Sjöfartsverket kommit att med tiden alltmer anses sakna betydelse för den allmänna sjöfarten.

För att ändå försöka upprätthålla fortsatt drift och underhåll av denna grupp fyrar bildades 2009 Föreningen Fyrtillsyn Gotland.
Efter förslag och framställan av föreningen till Sjöfartsverket om detta önskemål tillstyrktes en sådan verksamhet.
Därefter har var och en av dessa fyrar efter upprustning låtits överföras till respektive hembygdsförening där de finns uppförda.
Samtidigt har Sjöfartsverket även bidragit med viktig teknisk utbildning i handhavande och fyrskötsel.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland samordnar fyrägarna att verka i ett enkelt men långsiktigt drift- och underhållssystem.
Inom föreningen finns även den professionella kompetens som krävs för uppgiften. Alla arbetsinsatser sker på frivillig basis.
Bistånd ekonomiskt har erhållits från Svenska Fyrsällskapet, vilket tillsammans med Sjöfartsverket ser det gotländska initiativet
som ett intressant pilotprojekt för framtiden.

Hoburgen fyr är en fyr med riktiga linser som roterar och som bjuder på en fantastisk utsikt.
Fyrtillsyn Gotland har visningar sommartid av Hoburgen fyr.

Collage