Välkommen till Fyrtillsyn Gotland!

Kanske några har märkt att Hoburg Fyr inte lyser riktigt som den ska just nu.
Det som hänt med Hoburg fyr är att man måste göra om lagringen av linserna.
Sedan 1915 har linserna roterat på ett "kvicksilverbad" men det är kanske inte det mest miljövänliga även om det man behövt fylla på med under åren är marginellt.
Det svaga blinkande ljuset är en "reservfyr"...
Fyren kommer att förhoppningsvis att lysa som tidigare i oktober.

 

Gotlands fyrar utgör en viktig del av öns maritima kulturarv. En handfull mindre så kallade farledsfyrar runt ön har av Sjöfartsverket kommit att med tiden alltmer anses sakna betydelse för den allmänna sjöfarten.

För att ändå försöka upprätthålla fortsatt drift och underhåll av denna grupp fyrar bildades 2009 Föreningen Fyrtillsyn Gotland.
Efter förslag och framställan av föreningen till Sjöfartsverket om detta önskemål tillstyrktes en sådan verksamhet.
Därefter har var och en av dessa fyrar efter upprustning låtits överföras till respektive hembygdsförening där de finns uppförda.
Samtidigt har Sjöfartsverket även bidragit med viktig teknisk utbildning i handhavande och fyrskötsel.

Föreningen Fyrtillsyn Gotland samordnar fyrägarna att verka i ett enkelt men långsiktigt drift- och underhållssystem.
Inom föreningen finns även den professionella kompetens som krävs för uppgiften. Alla arbetsinsatser sker på frivillig basis.
Bistånd ekonomiskt har erhållits från Svenska Fyrsällskapet, vilket tillsammans med Sjöfartsverket ser det gotländska initiativet
som ett intressant pilotprojekt för framtiden.